Notis Privasi


  MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

  NOTIS PRIVASI

  Tuan/Puan,

  Selaras dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini
  disebut sebagai "Akta 709") yang mengawal selia pemprosesan data peribadi untuk
  tujuan transaksi komersial, kami memberi anda notis seperti berikut (untuk tujuan
  notis bertulis ini, terma "data peribadi" dan "pemprosesan" hendaklah mempunyai
  maksud yang ditetapkan di dalam Akta 709):

  1. Data peribadi anda yang sedang diproses oleh atau bagi pihak MARA dan data
  peribadi anda telah atau boleh dikumpulkan pada masa depan, daripada
  maklumat yang anda telah beri kepada kami dalam apa-apa borang dan manamana
  dokumentasi MARA yang lain. Data peribadi anda juga mungkin kami
  perolehi dari sumber-sumber lain termasuklah daripada mana-mana pihak
  seperti badan kawal selia, mana-mana agensi kredit, majikan anda, penjamin
  atau pembekal cagaran anda dan sumber lain di mana mereka mempunyai
  akses.

  2. Data peribadi yang diproses oleh kami termasuklah nama, nombor kad
  pengenalan, nombor telefon, alamat, gambar, imej, perkongsian, testimoni dan
  maklumat lain. Kami ingin menegaskan bahawa apa-apa kegagalan untuk
  menyediakan data peribadi atau penarikan balik kebenaran anda untuk
  memberi dan untuk kami memproses data peribadi anda pada kemudiannya
  boleh mengakibatkan kami tidak dapat memproses data peribadi anda untuk
  tujuan-tujuan yang dinyatakan di bawah.

  3. Kami sedang memproses data peribadi anda, termasuk apa-apa maklumat
  tambahan yang mungkin anda berikan kemudian untuk mana-mana tujuan
  (“Tujuan”) seperti yang berikut:
  a. menurut sebarang aktiviti berkaitan dengan MARA dalam menjalankan
  fungsinya;
  b. untuk memberikan kepada anda bahan atau maklumat pemasaran atau
  apa-apa promosi;
  c. apa-apa tujuan lain, secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan
  dengan tujuan di atas dan aktiviti- aktiviti MARA.

  4. Maklumat peribadi anda mungkin dizahirkan kepada orang awam, syarikat
  induk kami, syarikat subsidiari, syarikat berkaitan dan/atau bersekutu,
  pemegang lesen, rakan kongsi perniagaan, pengedar dan/atau pembekal
  perkhidmatan, agen dan penasihat teknikal termasuk tetapi tidak terhad kepada
  peguambela dan peguamcara untuk apa-apa Tujuan. Seterusnya, data
  peribadi anda mungkin akan dipindahkan ke lokasi-lokasi di luar Malaysia.
  Kami sentiasa mengambil langkah-langkah yang munasabah dan perlu untuk
  memastikan bahawa data peribadi anda berada dalam keadaan yang selamat
  dan digunakan selaras dengan Notis Privasi ini.

  5. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat yang anda
  berikan adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Anda boleh
  mengakses dan memohon untuk membetulkan data peribadi anda,
  mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau menghubungi kami untuk
  apa-apa pertanyaan berkaitan dengan data peribadi anda.

  6. Apabila anda memberikan data peribadi anda atau maklumat mengenai orang
  lain kepada kami, anda mengesahkan bahawa mereka telah melantik anda
  untuk bertindak bagi pihak mereka, untuk bersetuju bagi memproses data
  peribadi mereka dan untuk menerima notis perlindungan data bagi pihak
  mereka.

  7. Kami berhak untuk mengubah atau mengemaskini Notis Privasi ini untuk
  menyelaraskan apa-apa perubahan terhadap amalan privasi kami. Kami akan
  memaparkan apa-apa pindaan tersebut dalam notis di laman sesawang kami
  atau melalui apa-apa cara lain yang sesuai. Kami percaya bahawa anda
  bersetuju dengan terma di atas dan membenarkan kami memproses maklumat
  peribadi anda.

  Keusahawanan & Pendidikan Global
   

 © Copyright 2021 MRSM Tun Ghazali Shafie. All Rights Reserved.